RAYAT SHIKSHAN SANSTHA'S

R. B. NARAYANRAO BORAWAKE COLLEGE, SHRIRAMPUR

Affiliated to Savitribai Phule Pune University - [PU/AN/AS/02/(1960)] (Jr./HSC/Id.No.J-12.14001)
NAAC Re-Accredited 'A' Grade College (CGPA - 3.22) ISO 9001:2008 CERTIFIED

महाविद्यालयात मराठी विभाग महाविद्यालय स्थापनेपासून ¼1960½ सुरू आहे| 1972 पासून पद्व्युत्तर विभाग अनुदानित स्तरावर सुरू आहे| पदवी व पद्व्युत्तर विद्यापीठ परीक्षेत 20 विद्याथ्र्यांनी सुवर्णपदके व इतर पारितोषिके प्रााप्त केलेली आहेत| 2010 साली महाराष्ट्रात प्राथम येण्याचा मान या विभागातील विद्यार्थिनीला मिLालेला आहे| या विभागातून 47 विद्यार्थी नेटक्सेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेले आहेत|
विभागात 2008 पासून एम|फिल| व 2010 पासून पीएच|डी| संशोधन केंद्र सुरू आहे| या केंद्रांतर्गत 73 विद्याथ्र्यांनी एम|फिल| तर 07 विद्याथ्र्यांनी पीएच|डी|पदवी प्रााप्त केलेली आहे|
विभागास प्रााचार्य एस.के.उनउने प्रा.डा.वा.पू.गिंडे डा.ल.रा.नसिराबदकर अशा व्यासंगी प्रााध्यापकांची व समीक्षकांची परंपरा लाभलेली आहे|