Alumni

Sr. No. Name of the Alumni

 

Year of graduation E-mail Ph. No/Mobile No. Address
1. Priyanka Kadam 2012-13 kadampriyanka7992@gmail.com 7038693046 Shrirampur
2. Pund Kavita Vilas 2012-13 gaikwadkavita1992@gmail.com 9421066595 Shrirampur
3 Kadam Gauri Dilip 2012-13 gauri.kolse18@gmail.com 9075844753 Shrirampur
4 SuwarnaMahamuni 2012-13 suwarnamahamuni@gmail.com 9096770822 Shrirampur
5 Miss.Pallvimalik 2012-13 malikpallavi19@gmail.com 7767043922 Shrirampur
6 Hon Vidya Bhausaheb 2012-13 vidyamakone01@gmail.com 9960580165 Shrirampur
7 Abhishek Gadekar 2013-14 abhigadekar68@gmail.com 9028838853 Shrirampur
8 Sagar Kapse 2013-14 sagar.kapse4493@gmail.com 9657088721 Shrirampur
9. Nafisa Shaikh 2013-14 nafisagshaikh94@gmail.com 9604726145 Shrirampur
10 Najiya shaikh 2013-14 shaikhnj1994@gmail.com 8975710620 Shrirampur
11 Swati Admane 2014-15 swatiadmane1268@gmail.com 9975281268 Shrirampur
12 Chanchal Wakale 2014-15 chanchalwakle1995@gmail.com 7218162666 Shrirampur
13 Aher Dipali Dinkar 2015-16 dipaliaher1995@gmail.com 8600468744 Shrirampur
14 Chaudhari Priyanka Rajendra 2015-16 priyankachaudhari896.pc@gmail.com 9860998070 Shrirampur
15 Gadekar Ashwini Dattatray 2015-16 ashwinigadekar1895@gmail.com 8380963804 Shrirampur
16 Surana Pooja Pravinkumar 2015-16 poojasurana92@gmail.com 7796349210 Shrirampur
17 Yadav RanjuRajnath 2015-16 8669195521ry@gmail.com 8669195521 Shrirampur
18 Snehal Salve 2016-17 salvesnehal999@gmail.com 9604566412 Shrirampur
19 Atak Amol Laxman 2017-18 amolatak2@gmail.com 8208617304 Shrirampur
20 Autade Snehal Haribhau 2018-19 spkadu9692@gmail.com 9527946293 Shrirampur
21 Take Gitanjali Dnyaneshwar 2018-19 8888227165 Shrirampur
22 Tadvi Zhufisha 2019-20 8975832682 Shrirampur
23 Hon Dattatray Dharmraj 2020-21 ddhon9@gmail.com 8888441206 Shrirampur
24 Badhe Jayashri Sharad 2020-21 badhejayashris97@gmail.com 8208763221 Shrirampur
25 Shingote Sonali Narayan 2020-21 shingote610@gmail.com 9307888171 Khandala
26 Jadhav Akash Sanjay 2020-21 akashjadhav123@gmail.com 9503000783 Newasa
27 Wagh Rutuja Bhausaheb 2021-22 9960629876 Newasa